Praca i nauka » Kursy i szkolenia

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 87 287 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Kursy i szkolenia - Dotacje z budżetu JST na działalność oświatową

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Dotacje z budżetu JST na działalność oświatową

Dodano 28 maj 10:39

Lokalizacja: Gdańsk - Centrum, Gdyńskich Kosynierów 11
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Magdalena Piepke
Nazwa firmy:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk
Telefon stacjonarny:58 322-25-35
Adres email:
Strona www: www.gdansk.frdl.pl
Cena: 316 zł

Treść ogłoszenia:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na otwarte seminarium w dniu 15 czerwca 2012 z cyklu: DOTACJE Z BUDŻETU JST NA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ PRYWATNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK – AKTUALNE PROBLEMY, ORZECZNICTWO RIO I ORZECZNICTWO SĄDOWE, ZAPOWIEDZI PRZYSZŁYCH ZMIAN W PRAWIE


Adresaci: Pracownicy pionu finansowego urzędu oraz ZEAS zajmujących się udzielaniem, kontrolą i rozliczeniem dotacji dla prywatnej oświaty, Skarbników JST, osoby piastujących funkcje organu wykonawczego JST, radni – członkowie komisji ds. oświaty i komisji ds. budżetu, osoby piastujące funkcje organu prowadzącego prywatną szkołę lub placówkę oraz osób wykonujące czynności księgowo-rachunkowe na rzecz prywatnej oświaty.

Cel szkolenia: • Zapoznanie z aktualną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych i z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO;
• Zapoznanie się ze stosowanymi w prywatnej oświacie modelami organizacji i prowadzenia gospodarki finansowej - Jak skontrolować dokumentację finansową prywatnej szkoły?
• Zapoznanie się z doświadczeniami innych JST w zakresie kontrolowania prywatnych placówek oświatowych;
• Zapoznanie się z niekwestionowanymi w orzecznictwie rozwiązaniami dla treści uchwałą z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
• Informacja o planach MEN w zakresie przygotowania zmian i uściśleń do przepisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
• Rozwiązanie problemu: „jak liczyć ilość uczniów?”, od której zależy wysokość dotacji należnej dla szkoły (placówki);

Korzyści: • Poznanie doświadczeń innych JST w zakresie określania „rodzaju danych o wydatkach, poprzez które dotowana szkoła powinna rozliczać wykorzystanie dotacji”;
• Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym waloryzacji jej wysokości;
Program:
I. Źródła prawa dotyczące omawianych dotacji oświatowych - (1) dotacje oświatowe na tle systemu prawa dotyczącego dotacji.
II. Beneficjenci dotacji oświatowych (w nawiązaniu do zasad tworzenia szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przez osoby prywatne) – (2) prawo do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu JST (ewolucja konstrukcji).
III. Ustalanie dotacji: (3) tryb ustalania kwoty na rok kalendarzowy, (4) rodzaje podstaw dotacji – czy można od podstawy odejmować dochody placówek samorządowych z wpłat za żywienie i zajęcia pozaprogramowe ?, (5) czy istnieje podstawa dla oddzielnego ustalania dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego w prywatnej szkole podstawowej? (6) stawki – mnożniki procentowe, (7) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie, (8) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku, (9) przewidziane w niektórych uchwałach powiadomienie beneficjenta o kwocie dotacji rocznej /znaczenie/, (10) ustalanie dotacji dla szkoły prywatnej w przypadku nieprowadzenia szkoły danego typu i rodzaju przez dotującą JST (jak znaleźć „najbliższą gminę” lub „najbliższy powiat” - kazus szkoły pomaturalnej z Powiatu Cieszyńskiego ; (11) co to jest „rodzaj szkoły”?
IV. Jak ustalać faktyczną ilość uczniów? – (12) orzecznictwo sądowe i RIO – na dzień miesiąca czy cały miesiąc?, problem absolwentów szkoły i dotowania przedszkola w okresie wakacyjnym – brak umów z rodzicami.
V. Waloryzacja kwoty dotacji rocznej: (13) Z jakim momentem waloryzować dotację na skutek zmiany podstawy /wydatków bieżących lub subwencji/ oraz zmiany ilości uczniów? – rozwiązania z praktyki JST (14) Jak wyrównywać różnice między dotacją przekazaną a dotacją należną – dopuszczalność potrąceń śródrocznych oraz kwestia dopuszczalności potrącenia nadpłaty z dotacji nowego roku kalendarzowego?
VI. Dotacje oświatowe w projekcie budżetu, w uchwale budżetowej, w planie finansowym jednostki budżetowej, w sprawozdawczości budżetowej – (15) Jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?; (16) Wypłata dotacji stanowiąca wykonanie planu wydatków budżetu, (17) Kto jako dysponent dekretuje /uruchamia/ wypłaty dotacji, (18) Czynności głównego księgowego, (19) Rachunek bankowy szkoły (przedszkola, placówki), czy założenie samodzielnego rachunku jest dopuszczalne przepisami Prawa bankowego?, (20) Termin przekazania kwoty miesięcznej oraz skutki prawne jego uchybienia – analiza przypadku opisanego w informacji PAP z roku 2012.
VII. Wykorzystanie dotacji przez beneficjenta: (21) Przeznaczenie dotacji podmiotowej wg. ustawy o finansach publicznych i według ustawy o systemie oświaty; (22) Co to są „wydatki bieżące” prywatnej szkoły, przedszkola, placówki – analiza prawa dot. gospodarki finansowej sektora prywatnego i orzecznictwa sądów administracyjnych? (23) Podstawy organizacji gospodarki finansowej na potrzeby prywatnych szkół (przedszkoli i placówek) w świetle ustawy o rachunkowości i według art. 5 ust. 7 i 9 ustawy o systemie oświaty, według dotychczasowych poglądów NIK.
VIII. Przeznaczenie oraz rozliczenie dotacji przez prywatną szkołę, przedszkole lub placówkę: (24) Kto po stronie beneficjenta rozlicza otrzymaną dotację oświatową? (24) Jakiego rodzaju dane mogą służyć do rozliczenia kwotowego otrzymanej dotacji, a jakie do rozliczenia jej wykorzystania?, (25) Postępowanie samorządu w przypadku, gdy podmiot prywatny nie przystąpi do rozliczenia dotacji oświatowej.
IX. Rozliczenie dotacji oświatowej po stronie dotującego: (26) Kto w JST decyduje o rozliczeniu dotacji oświatowej, (27) Uprawnienia głównego księgowego (skarbnika), (28) Dowód księgowy – podstawa do zaksięgowania rozliczenia dotacji, (29) Skutki prawne rozliczenia dotacji oświatowej.
X. Zwrot dotacji gminie dotującej przedszkole prywatne od gminy – miejsca zamieszkania ucznia takiego przedszkola: (30) zwrot środków, jako wydatek budżetu; (31) klasyfikacja budżetowa rozliczeń między gminami; (32) porozumienie dotyczące przepływu danych i środków finansowych.
XI. Uchwały organu stanowiącego samorządu z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – jako uzupełnienie do regulacji ustawowej; (33) Zakres przedmiotowy (materia) uchwał; (34) Ograniczenie treści uchwały wyłącznie do spraw wynikających z delegacji ustawowej – praktyka JST a orzecznictwo; (35) Elementy wniosku o dotację w dotychczasowych uchwałach, (35) Obowiązek ustalenia stawek dotacji – mnożników procentowych (36) Regulacja trybu ustalania i przekazywania dotacji oświatowej oraz trybu wyrównywania różnic między dotacją należną a kwotą faktycznie przekazaną, (37) Regulacja trybu rozliczania dotacji oświatowej i zakresu danych dla rozliczenia wykorzystania dotacji, (38) Zwroty dotacji niewykorzystanej, (39) Regulacja przeprowadzania kontroli beneficjenta w zakresie wykorzystania dotacji;.
Dodatkowo – stosowanie uchwał: (40) Problem ustalania kwoty dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego. (41) Rozbieżne od siebie sposoby ustalania ilości uczniów, (42) Problem regulacji podstawy dotacji będącej „wydatkami bieżącymi szkół i placówek gminy”; Nieprawidłowości uchwał w orzecznictwie RIO i sądów administracyjnych. (43) Sposoby i możliwości doprowadzenia do unieważnienia uchwały sprzecznej z prawem w tym „interes prawny” do unieważnienia uchwały nieobowiązującej /uchylonej nową uchwałą/ - kazus szkoły pomaturalnej z Powiatu Cieszyńskiego.
XII. Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu: (44) Zakres przedmiotowy kontroli, (45) Uruchamianie kontroli, (46) Przepisy prawa normujące prowadzenie dokumentacji organizacyjnej szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji finansowej, (47) Tryb pozyskiwania dokumentów, danych i wyjaśnień w toku kontroli, (48) Protokół kontroli i ewentualne zalecenia pokontrolne. (49) Problem: Jak skontrolować „dokumentację finansową szkoły”, gdy dokumentacja jest poza szkołą?
XIII. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: (50) Dochodzenie zwrotu dotacji udzielonej przed 1.1.2010 r. i po tej dacie (51) Postanowienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji określającej kwotę dotacji do zwrotu i datę naliczania odsetek, jak od zaległości podatkowych, (52) Dopuszczalność umorzenia zobowiązania zwrotu dotacji i zapłaty odsetek, rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu zapłaty, (53) Przedawnienie możliwości dochodzenia od beneficjenta zwrotu dotacji i odsetek.
XIV. Zasady dochodzenia wypłaty należnej dotacji od organu JST - (54) rozbieżności w orzecznictwie sądowym.
XV. Odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego: (55) Zakres odpowiedzialności donatora i beneficjenta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (56) Związana z dotacjami odpowiedzialność karna-skarbowa.

Wykładowca: Administratywista, od 1990 r. szkoli samorządy terytorialne i administrację rządową z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym pięciu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematyki dotacji oświatowych przeprowadził w kraju kilkadziesiąt szkoleń z udziałem pracowników JST i prywatnej oświaty. Od 1993 r. jest zatrudniony w RIO w Krakowie.

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 316 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3609 zł.
Zwolnieniu z podatku od towarów i usług nie podlegają uczestnicy szkoleń spoza instytucji publicznych (osoby prywatne, pracownicy firm prywatnych). W takim przypadku należy do ceny szkolenia w ofercie doliczyć podatek Vat.

Atrakcje na wakacje !!! Trzecia osoba z tej samej instytucji GRATIS!!!

Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy m.piepke@gdansk.frdl.pl lub faksem na numer 58 550 32 39.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.