Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 368 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Działka nr 813 Zbąszynek

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Działka nr 813 Zbąszynek

Dodano 16 kwi 2018, 22:43

Lokalizacja: Zbąszynek
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pani Halina Kaczmarek
Telefon stacjonarny:68 384-91-40
Adres email:
Cena: 5 500 zł
Powierzchnia działki: 0,24 arów
Rodzaj działki: inna Dojazd: asfaltowy
Warunki zabudowy: są warunki zabudowy
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka

O G Ł A S Z A

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 813 o pow. 0,0024ha. Zbywana w drodze przetargu działka 813 przewidziana jest do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00029167/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z zapisem nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.121)

CENA WYWOŁAWCZA 5500zł + 23% VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( t. j. Dz. U. Nr 2016, poz. 710 z późniejszymi zmianami) - nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wysokość wadium 1100 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 16 maja 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 813 – Zbąszynek”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 16 maja 2018r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników,

którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2018r. o godz. 1230 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 6 czerwca 2016r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.121).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 16 kwietnia 2018r. do dnia 17 maja 2018r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz informacja o przetargu ukazała się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl.

    « Powróć do listy ogłoszeń.