Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 931 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Burmistrz Miasta Kościerzyna sprzeda działkę

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Kościerzyna sprzeda działkę

Dodano 29 maj 2019, 13:50

Lokalizacja: Starogard Gdańśki - Wybierz, Gimnazjalna
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pan Jerzy Ertmański
Nazwa firmy:Urząd Miasta Kościerzyna
Telefon stacjonarny:58 680-23-37
Telefon komórkowy:798-970-044
Adres email:
Cena: 160 000 zł
Powierzchnia działki: 3,14 arów
Rodzaj działki: budowlana Dojazd: asfaltowy
Warunki zabudowy: są warunki zabudowy
Uzbrojenie i media: prąd, woda, kanalizacja

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gimnazjalnej 19, w obrębie geodezyjnym nr 14, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.


Położenie nieruchomości miasto Starogard Gdański,
obręb geodezyjny nr 14
ul. Gimnazjalna 19
Nr działki 49
Powierzchnia działki 0,0314 ha
Nr księgi wieczystej GD1A/00022019/3
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego C2.3.MU.5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowanych w obiekty mieszkalne, usług zdrowia, takich jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy opieki społecznej, domy opieki dla osób starszych
Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w odległości ok. 600 m od Centrum, w strefie ochrony konserwatorskiej.
Działka o kształcie prostokąta, położona przy ulicy Gimnazjalnej, wjazd na działkę przez bramę znajdującą się w budynku. Budynek posadowiony na granicy działki, tworzący pierzeję z nieruchomościami sąsiednimi, która wymaga zachowania, ochrony i podkreślenia. Budynek mieszkalny, dwulokalowy, wybudowany w 1910 r., piętrowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, od dłuższego czasu niezamieszkały, zdewastowany, wymagający generalnego remontu.
Powierzchnie budynku: a) powierzchnia zabudowy 124 m2; b) powierzchnia użytkowa parteru – część mieszkalna 68,03 m2, na parterze znajduje się klatka schodowa o pow. 7,40 m2,, przejazd bramy 24,48 m2; c) powierzchnia użytkowa piętra – część mieszkalna 88,51 m2, klatka schodowa 7,40 m2; powierzchnia piwnicy 21,70 m2 (średnia wysokość 1,8 m). Na działce posadowione są również dwa budynki gospodarcze o pow. zabudowy 36 m2 i 5 m2.
Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

Cena wywoławcza nieruchomości w zł 160.000,00
nie podlega podatkowi VAT
Wysokość wadium w zł 32.000,001. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta.
2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Millenium, nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831, najpóźniej w dniu 4 lipca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
3. Nieruchomości będzie można oglądać w dniu 2 lipca 2019 r. w godz. 1000 – 1200.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
5. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Niewpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
7. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu
10. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 37, 58 680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.