Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 257 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Sprzedaż działki w miejscowości Kluczkowice-Osiedle

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Sprzedaż działki w miejscowości Kluczkowice-Osiedle

Dodano 10 cze 2019, 11:47

Lokalizacja: Opole Lubelskie - Kluczkowice-Osiedle, Chopina 22
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pan Tadeusz Burek
Nazwa firmy:Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Telefon stacjonarny:81 827-61-22
Telefon komórkowy:818-276-122
Adres email:
Cena: 294 000 zł
Powierzchnia działki: 597 arów
Rodzaj działki: rolna Dojazd: polny
Warunki zabudowy: plan zagosp.przestrzennego
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM
Ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kluczkowice - Osiedle

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu niezabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-Osiedle jako działki: nr 106 o powierzchni 5,97 ha wraz z działką przynależną jako droga nr 105 o powierzchni 0,19 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00054003/8.
Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie nieruchomość określona jako działka nr 106 przeznaczona jest pod tereny rolne, tereny lasów oraz pod projektowaną drogę klasy Z; nr 105 (droga nieoznaczona w planie) oznaczona jako tereny rolne oraz projektowana droga klasy Z. Natomiast Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwałą Nr XXVI/171/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie – w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem miasta Opole Lubelskie, odstąpiła od projektowanej drogi.
Cena wywoławcza i wadium przetargowe wynoszą:
dla działki nr 106 wraz działką nr 105 jako przynależnej – 294 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), a wadium 29 400,00 PLN;
Uzyskana w wyniku przetargu cena nieruchomości gruntowych stanowi cenę sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Sprzedaż gruntu rolnego jest zwolniona z podatku VAT. Natomiast od części gruntu z działki nr 105 i Nr 106 przeznaczonego pod projektowaną drogę (0,70 ha – 11,36% ogólnej powierzchni) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ustalonej proporcjonalnie ceny sprzedaży tej części gruntu. Należność z tytułu sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium – działka nr 106”
Termin wpłacenia wadium upływa 08 lipca 2019 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Pisemną ofertę określającą:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup działki nr 106 i nr 105” w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, holl na parterze budynku, do dnia 08 lipca 2019 r. do godz. 1400. Wraz z kopertą należy złożyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 12 lipca 2019 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub.,
ul. Lubelska 4, pok. 301. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert, jeżeli przynajmniej jedna oferta zostanie zakwalifikowana do niejawnej części przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje o sprzedaży nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok. 312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl).
Niniejsza sprzedaż jest realizowana w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005r. Nr 97, poz. 1895 z póz. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w m. Kluczkowice-Osiedle, gm. Opole lubelskie, uchwały Nr XLIX/296/2018 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kluczkowice-Osiedle, gm. Opole lubelskie, uchwały Nr 607/2018 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, uchwały Nr 42/2019 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kluczkowice-Osiedle, a będących w zasobie Powiatu Opolskiego oraz uchwały Nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kluczkowice-Osiedle, a będących w zasobie Powiatu Opolskiego.

    « Powróć do listy ogłoszeń.