Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 339 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Burmistrz Zbąszynka ogłasza przetarg na sprzedaż działki

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza przetarg na sprzedaż działki

Dodano 16 lip 2019, 13:19

Lokalizacja: Zbąszynek - Wybierz, Bydgoska
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pani Halina Kaczmarek
Nazwa firmy:Urząd Gminy Zbąszynek
Telefon stacjonarny:68 384-91-40
Telefon komórkowy:683-849-140
Adres email:
Strona www: bip.zbaszynek.pl
Cena: 5 710 zł
Powierzchnia działki: 0 arów
Rodzaj działki: inna Dojazd: asfaltowy
Warunki zabudowy: brak WZ
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka
O G Ł A S Z A
publiczny przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona w ogrodach przydomowych ul. Bydgoska) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 608 o pow. 0,0023ha. Zbywana w drodze przetargu działka 608 przewidziana jest do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00028446/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zmianami)

CENA WYWOŁAWCZA 5710zł + 23% VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2174 ze zmianami) - nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wysokość wadium 1142 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 19 sierpnia 2019r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 608 – Zbąszynek”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 19 sierpnia 2019r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników,
którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2019r. o godz. 1130 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 16 lipca 2019r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zmianami).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto - kwota wylicytowana winna figurować na rachunku bankowym gminy w dniu zawierania aktu notarialnego.
Nabywca ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz w zawieranym akcie notarialnym.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 17 lipca 2019r. do dnia 20 sierpnia 2019r. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl.

UWAGA: Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U z 2014r., poz. 1490).

    « Powróć do listy ogłoszeń.