Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 29 152 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Burmistrz Zbąszynka sprzeda działkę na Wojska Polskiego

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Burmistrz Zbąszynka sprzeda działkę na Wojska Polskiego

Dodano 26 lip 2019, 10:48

Lokalizacja: Zbąszynek - Wybierz, Wojska Polskiego
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pani Halina Kaczmarek
Nazwa firmy:Urząd Miasta Zbąszynek
Telefon stacjonarny:68 384-91-40
Telefon komórkowy:683-849-140
Adres email:
Strona www: bip.zbaszynek.pl
Cena: 15 000 zł
Powierzchnia działki: 0,20 arów
Rodzaj działki: inna Dojazd: utwardzony
Warunki zabudowy: brak WZ
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem garażu, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego oznaczona geodezyjnie nr działki 915/12 o pow. 20 m2.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „A26 MN” – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy w małych domach mieszkalnych + zabudowa garażowa.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 15.000,00 zł
/słownie: złotych piętnaście tysięcy /
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2174 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty,
w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów
– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 3.000,00 zł (słownie: złotych trzy tysiące)

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 03 września 2019r.,
na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 915/12 w Zbąszynku”.
Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 03 września 2019r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 09 września 2019r.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.


Przetarg odbędzie się 06 września 2019 r. o godzinie 1000
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 24 maja 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

    « Powróć do listy ogłoszeń.