Nieruchomości » Lokale » Lokale - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 959 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Lokale - sprzedam - Sprzedaż budynku po byłej szkole-Micin

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Sprzedaż budynku po byłej szkole-Micin

Dodano 24 Apr 2020, 8:26

Lokalizacja: Krzyżanów - Micin
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Urząd Gminy Krzyżanów
Telefon komórkowy:243-562-906
Adres email:
Cena: 1 008 000 zł
Powierzchnia lokalu: 740 m2
Ilość kondygnacji: 3 Numer piętra: 3
Pośrednik: tak

Przeznaczenie lokalu: usługowy
Udogodnienia i inst.:

Treść ogłoszenia:

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37, art. 38, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1490) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

Przedmiotem przetargu jest:
• Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m². Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 – teren usług oświaty .

• Cena nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 1 008 000,00 (jeden milion osiem tysięcy złotych00/100) + podatek VAT.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość ustalono w kwocie 100.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie odział w Krzyżanowie do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, oraz zgodę na zawarcie umowy.

• Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

• Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką lub przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu bez prawa do odsetek.

• Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkowało przepadkiem wadium.

• Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych.

• Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

• Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnej oferty w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin”


• Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu jednak nie może być mniejsza niż 1% określonej ceny wywoławczej.

• Rozstrzygnięcie przetargu (część jawna) odbędzie się w 8 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Krzyżanów

• Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.


Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.