Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 935 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Sprzedaż działki w Zbąszynku przy ul.Zachodniej

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Sprzedaż działki w Zbąszynku przy ul.Zachodniej

Dodano 13 Jan 2021, 9:00

Lokalizacja: Zbąszynek, Zachodnia
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Urząd Gminy Zbąszynek
Nazwa firmy:Urząd Gminy Zbąszynek
Telefon komórkowy:683-849-140
Adres email:
Strona www: www.bip.zbaszynek.pl
Cena: 96 300 zł
Powierzchnia działki: 17,07 arów
Rodzaj działki: budowlana Dojazd: utwardzony
Warunki zabudowy: brak WZ
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Zachodniej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 243/48 o pow. 0,1707 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość aktualnie jest niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Szczegółowe informacje
o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia - ENEA S.A. Zielona Góra, gaz - Zakład Gazowniczy, kanalizacja i woda – SZUK Zbąszynek.
W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00028138/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).
Pierwszy przetarg odbył się dnia 28 listopada 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się dnia 28 października 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się dnia 08 stycznia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA 96 300,00 zł + 23% VAT

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) doliczony zostanie wg obowiązującej stawki 23 % podatek VAT.

Wysokość wadium 19 260,00 zł (słownie: złotych dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt)

Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278)w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.
Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „wadium na działkę nr 243/48 w Zbąszynku”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do
12 lutego 2021 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą do 18 lutego 2021 r.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2021 r. o godz. 1000
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 17 października 2019r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 przywołanej ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37.
Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości
o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 13 stycznia 2021 r. do dnia 11 lutego 2021 r.

    « Powróć do listy ogłoszeń.