Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 22 349 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Regulamin serwisu Najpewniej.pl

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie Najpewniej.pl  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu www.najpewniej.pl (zwanego dalej serwisem) oraz zamieszczania w nim ogłoszeń. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.
 2. Zabrania się Użytkownikowi promowania lub reklamowania w jakiejkolwiek formie innych serwisów internetowych. W szczególności zabronione jest umieszczanie odsyłaczy do stron o podobnej tematyce.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.
 4. Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie Najpewniej.pl (w niniejszym regulaminie jako Użytkownik) przez zamieszczenie ogłoszenia udziela tym samym pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu.
 5. Z uwagi na treść pkt 4 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji), a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika oraz administratorów serwisu.
 6. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.
 7. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako .Lokalizacja. umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 8. Użytkownik umieszczając w serwisie dane ogłoszenie wyraża tym samym zgodę by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również na stronach innych współpracujących serwisów w ramach współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez administratora wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; postanowień niniejszego regulaminu; norm moralno etycznych lub zwyczajów.
 10. Umieszczając ogłoszenie na serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno . etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwis.
 11. Rejestrując sie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia ww. w przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia w serwisie równoznoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych serwisu Najpewniej.pl.
 12. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującycmi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno . etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 3. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert (w treści regulaminu jako Odwiedzający), za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia ani też za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi.
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 6. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.
 7. W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem na email .

  SZCZEGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na uławieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika ogłoszeń tego samego produktu lub tej samej usługi. Jeden produkt lub usuługa może zostać dodany co najwyżej dwa razy do dwóch różnych odpowiadających mu kategorii.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.

  EDYCJA I USUWANIE OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi dostępnych jest kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z serwisów:
  • Podczas wpisywania treści ogłoszenia należy podać w polu e-mail adres e-mail, na który zostanie następnie przesłany link do strony umożliwiającej edycję lub skasowanie ogłoszenia. W przypadku nie podania adresu e-mail po zatwierdzeniu dodanego ogłoszenia odnośnikiem "Zakończyłem dodawanie ogłoszenia" wyświetli się strona zawierająca link do strony umożliwiającej zarządzanie tym anonsem.
  • Jeśli nie skorzystano z żadnej powyższej opcji, istnieje możliwość kontaktu z administratorem serwisu poprzez formularz //www.najpewniej.pl/kontakt.php lub mailem na adres .